EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Иван Лазаров: Много гинекологични проблеми възникват заради хормоните

И безплодието може да е поради хормонален дисбаланс


11.4.2022

в.Доктор


Нарушения 6 хормоналната регулация може да са причина за репродуктивни проблеми, за неконтролируемо напъл­няване, за окосмяване при жените и много други проблеми. Разговаряме с

д-р Лазаров за възможностите на гинекологичната ендокринология да диагностицира и лекува тези нарушения.

Д-р Иван Лазаров е акушер-гинеколог и ендокринолог. Завършва Медицинския универ­ситет в София през 1998 г. Спе­циализира в Академията „Бад Харцбург" в Германия.

Работил е в университетската специализирана болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев", в АГ болница „Шейново", АГ болница „Света София" и от 2016 г. е част от екипа на Университетската болница „Софиямед". Консултира пациентки и в Медицински център за Женско здраве „Гинека”.

 

Д-р Лазаров, какви проблеми лекува гинеколо­гичната ендокринология?

С течение на времето се доказа, че не всеки про­блем, свързан с безплодие, трябва да бъде решаван с инвитро процедури. Твърде често проблемът се крие в нарушение на хормонал­ната регулация и на мъжа, и на жената. При нас идват наистина много недиагностицирани пациенти с хормонални нарушения. При тях лечението е невъз­можно, без да бъдат оцене­ни хормоналните фактори. Така че можем да помогнем на всички, които имат или репродуктивни неуспехи, или някакви гинекологич­ни проблеми, свързани с хормоните, но досега не са обърнали внимание на хор­моналните причини.

 

- Хора с какви симптоми трябва да ви потърсят?

Добре е да дойдат за преглед жени с нередовна менструация, прекомерно напълняване, необяснимо покачване на килограмите, засилено окосмяване по тя­лото. Всичко това са симптоми на нарушена хормонална регулация.

Ако не се случва спон­танна бременност в про­дължение на шест месеца, трябва да светне сигналната лампичка и двойката да потърси нашите съвети. Раз­бира се, проблемът може да е свързан със запушване на маточните тръби при жена­та или с лоша оплодителна способност на сперматозо­идите при мъжа. В тези слу­чаи инвитро процедурата е единствено възможният изход от ситуацията.

Но при голяма част от пациентите не се налага извършването на такива процедури, а е достатъчно да се регулират хормоните, да се възвърне нормалният хормонален баланс, за да се постигне и бременност.

 

В каква възраст се появяват хормонални на­рушения?

Могат да се появят още със започването на менстру­ацията у момичетата. Тогава менструацията е нередовна, момичетата пълнеят нео­бяснимо или

ПОЛУЧАВАТ ЕКСЦЕСИВНО ОКОСМЯВАНЕ ПО ТЯЛОТО

Тези оплаквания се сре­щат и в по-късна възраст, чак до настъпването на кли­мактериума. През цялото време на репродуктивната функция на жената може да има гинекологично-ендокринни смущения.

 

Чрез какви изследва­ния установявате тези смущения?

Изследват се хормони от всички жлези, свързани с половата функция - хипофи­за, яйчници, надбъбречни жлези, за да установим на какво ниво е смущението и след това да му повлияем, да го лекуваме и постигнем балансирано ендокринно състояние на пациентката.

   

Как се правят изслед­ванията?

Взема се венозна кръв в определени дни от ци­къла. Между 24 и 48 часа хормоналните изследвания се валидират и разчитат от консултиращия лекар. Гинекологичната ендокринология винаги се съпътства с ултразвуков преглед, за да се сравни с находката от хормоналните изследвания и да се тръгне в най-точната посока за лечение.

 

Идвали ли са при вас много запуснати случаи?

Тези пациентки са наис­тина много. Има жени, които незнайно защо смятат, че проблемът им с менструаци­ята - например постоянно кървене един или два месе­ца - не е сериозен. Затова те достигат до тежка анемия.

Обилната менструация може да е свързана с на­рушение в хормоналния баланс и ако той не бъде възстановен, кръвотечение­то не спира. Друг пример е с пациентки, които имат дългогодишен стерилитет, направили са безброй не­успешни опити и процедури по аситирана репродукция, като никой не е обърнал внимание на специфичната хормонална констелация, която всъщност не е в ред. Докато тя не бъде оправена, бременност е невъзможна.

 

Какви са факторите за възникване на хормона­лен дисбаланс?

Процесът е много­факторен. Промяна на гео­графското местоположение например може да предиз­вика нарушение в цикъла на една жена. Най-често това са трансконтиненталните полети. Но това е най-невинно­то. Може да има нарушения в щитовидната жлеза, които да доведат до промяна и в половите хормони. Може да има болестни изменения в хипофизната жлеза.

Понякога причините са генетични нарушения, на­пример синдром на Търнър. Възможни са метаболитни отклонения. Да вземем анорексията, която е състояние с намален прием на храна и се дължи на чисто психоло­гически причини. Тя довеж­да до сериозни нарушения в хормоналния баланс.

 

- Много момичета пра­вят отчаяни опити да отслабват с диети, най-често неуспешно. При гла­дуване цикълът им спира. Те трябвали да се обърнат за помощ при вас?

Задължително. Ако има спиране на менструацията, трябва непременно да се направи преглед и кон­султация при гинеколог-ендокринолог и оценка на хормоналния статус.

 

- Има ли нещо рисково в начина на живот, което да се избягва за профилак­тика?

Няма единна посока, в която можем да вървим, за да си спестим толкова различни заболявания, като тумори на хипофизата и тиреоидит на Хашимото. Това са съвсем различни контингенти, които изискват отделни профилактика и лечение. Но има ли някакво отклонение от 28-дневния цикъл и от 5- до 7-дневната менструация, винаги тряб­ва да търсим консултация със специалист. Тъй като ранната диагноза би могла да спести сериозни по-на­татъшни неблагополучия.

 

- Когато едно момиче е с тиреоидит на Хашимо­то, трябва ли да започне някаква терапия, за да не настъпи проблем в репро­дуктивните му способно­сти?

Ако хашимото е в хипотиреоиден стадий, трябва да бъде добре овладяно със заместваща лекарствена терапия, за да има успех с бъдеща бременност. Ина­че бременност или няма да възникне, или ще има проблеми с износването на плода. В този случай е важна ранната диагностика. Когато има адекватна лекарстве­на терапия, рисковете са сведени до минимум. Моят съвет е: колкото по-скоро обърнете внимание на мен­струалните си смущения и потърсите специализиран кабинет по гинекологична ендокринология, толкова по-добре бихте избегнали бъдещи неблагополучия, свързани с репродукцията и гинекологичното си здраве.

 

В последните години има бум на автоимунни заболявания. Как може да помогнете на тези паци­енти?

Обикновено автоимунните заболявания не са Обикновено автоимунните заболявания не са насочени към един орган. Много често бива атакуван и втори орган - например комбинация от щитовидна жлеза и яйчници, или дори щитовидна жлеза, панкре­ас и яйчници. Това оформя един общ ендокринен авто-имунен проблем, който е се­риозно предизвикателство в лечението, налага интердисциплинарен подход на много специалисти.

При липса на поддръжка и правилно лечение па­циентки с автоимунна па­тология ще имат проблем с репродуктивните спо­собности. Но ако са добре компенсирани, могат да забременеят с подходящи тех­ники и след това да износят бременност под контрола на специалисти.

 

Хормоналните пре­парати не пречат ли на плода?

Някои пречат, но има и такива, които могат да се приемат, даже са задължи­телни при бременност, за да се избегнат ендокринни смущения.

Мара КАЛЧЕВА