EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

01.06.2020 понеделник

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

УМБАЛ "Софиямед" е част от най-голямата верига частни лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.

За Отделение по Клинична хематология търсим подходящи кандидати за длъжността: Лекари, специализанти

Основни задължения за длъжността:
• Работят в Отделението по Клинична хематология като се обучават по Специалност Клинична хематология.
• Обучават се на лечебна и диагностична дейност. Обучават се на консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури
• Осъществяват медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
• Периодично обсъжда с началника на Отделението развиването на заболяването на болните и резултатите от провеждания лечебен процес.
• Осъществява консултации с началника на отделението и лекари от отделението, а при необходимост и по указания на началника на Отделението със специалисти от други отделения на лечебното заведение.
• Подпомага приема и изписва пациента своевременно, като отговаря лично за воденето на цялостната медицинска документация от приемането до изписването на пациента.
• Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Обучава се на всички правила на добрата медицинска практика.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше медицинско образование „ Медицина“
• Трудов стаж като лекар носи предимство, но не е задължителен.
• Личностни качества – да работи в екип, с чувство за отговорност; да спазва моралните и етични норми, да уважава избора на човека и човешкото достойнство.
• Умение за работа с компютър.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Работа с техниката, с която разполага отделението.
Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Exel и специализиран здравен софтуер;
Висока степен на организираност и инициативност;

Основни документи, които служителят трябва да познава:
Закона за здравето;
Закона за лечебните заведения;
Закона за здравното осигуряване;


Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография на hospitalsofiamed@bulpharma.bg
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.