Клиника по Неврология

Клиниката по Неврология се намира в Блок 1 на УМБАЛ "Софиямед", ет.2, сектор Б, адрес: гр. София, бул."Г.М.Димитров"16.

 

Хоспитализацията на пациентите се осъществява денонощно по клинични пътеки, платени пакети, доброволни здравноосигурителни фондове.


Клиниката по нервни болести се занимава с широкия спектър от заболявания в областта на неврологията, включващи диагностика и лечение на острия исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт, субарахноидна хеморагия, мозъчни тумори, възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система, вестибуларни нарушения, епилепсия, имуновъзпалителни заболявания като острия полирадикулоневрит тип Гилен-Баре и хроничния полирадикулоневрит и неговите варианти, автоимунни заболявания като миастения гравис и мозъчни васкулити, множествена склероза, Паркинсонова болест, болести на черепно-мозъчните нерви, радикулити, остра и хронична невропатна болка и главоболие, деменции, наследствени и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система и мускулите и редки болести с неврологично засягане.

 

Целите на звеното са съсредоточени в приложението на най-съвременните знания и опит в полза на пациента, с мултифункционален и професионален подход, в колаборация с други специалности, с етичност и отговорност.

 

 


Исхемични инсулти. Изключително важно е бързото разпознаване и свръхостро съвременно и координирано екипно лечение на острите инсулти, включващо и венозна тромболиза при подходящите пациенти. От друга страна, навременното разпознаване и лечение на съдовите рискови фактори снижава значително честотата на съдовите инциденти. Клиниката по неврология работи денонощно, 7 дни в седмицата по приемане и спешно прилагане на специфично лечение с венозна тромболиза на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт в терапевтичен прозорец. Впоследствие, лечението на пациентите продължава в Клиниката, в Интензивен сектор или Реанимация към УМБАЛ „Софимед”. Клиниката разполага с възможности за изясняване етилогията на инсулта – каротидна стеноза, кардиоемболична, интракраниална стеноза с провеждане на образни и мозъчно-съдови изследвания, Доплерова сонография на каротидни артерии, Холтер-ЕКГ и допълнително изясняване в Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология. Уточняване на причините за инсулта е предпоставка за правилната вторична профилактика – с антиагреганти или антикоагуланти за предпазване от последващ инцидент.


В ДКЦ "Софиямед" се извършват профилактични прегледи за мозъчно-съдова болест. Патологията на сънните артерии е една от най-честите. Ранното разпознаване на значима патология на сънните артерии с модерна апаратура и лечение чрез ранна реваскуларизация - каротидно стентиране се извършва в Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология, а оперативни техники като каротидна ендартеректомия, перкутанна ангиопластика или байпас на съдовете на аортната дъга - в Отделението по съдова хирургия.

 

Детска неврология. Началникът на Клиниката доц. Велина Гергелчева е и детски невролог и се приемат и деца със заболявания на централната и периферната нервна система.

 


Централен и периферен вестибуларен синдром. Д-р Елена Цолова е специалист в извършване на отоневрологични изследвания и лечение на вестибуларните нарушения. В Клиниката работи и д-р Делян Овчаров, също опитен специалист в областта на отоневрологията.


Клинична психология. Д-р Мирена Вълкова е невролог и клиничен психолог Провежда психодиагностика - невропсихологични изследвания, диагностика и диференциране на деменции, изследване на когнитивни функции /внимание, памет, мислене, интелект/.

Началникът на Клиниката по неврология доц. Велина Гергелчева и д-р Мирена Вълкова са специалисти по клинична електромиография, притежават експертност в диагностиката и лечението на имуновъзпалителни заболявания, на наследствени и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система, като атаксии с ранно и късно начало, спастични парапарези, наследствени моторно-сетивни невропатии, вродена миастения, миопатии и мускулни дистрофии, редки заболявания с неврологично засягане. Работят за въвеждането на стандарти за диагностика и лечение на невромускулните заболявания в България – www.nmd-bg.com.

 

 

В Клиниката се провежда обучение на студенти – медици на български и английски език, медицински сестри и рехабилитатори и ерготерапевти към СУ „Св. Климент Охридски”. Клиниката е база за обучение за придобиване на специалност „нервни болести”.

 

Контакт с Клиниката по неврология:
Email:neurosofiamed@bulpharma.bg
тел. 0895 555 719