EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Клиничен лаборант

08.07.2019 понеделник

Клиничен лаборант

ДКЦ "Софиямед" ЕООД, бул. Г.М.Димитров № 16 е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на гр. София. Със своята дългогодишна практика и високите стандарти на работа, доверие изградено в пациентите и във връзка с разширяване на своята дейност търсим подходящите кандидати за следната позиция:

КЛИНИЧЕН ЛАБОРАНТ

Основни задължения:
- Взимане на кръв за лабораторни изследвания със затворена система за взимане на кръв;
- Етикиране и подготвяне на биологичните материали за изработване;
- Извършване на
хематологични, клиникохимични, имунологични, и хормонални лабораторни изследвания, съгласно медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика;
- Умение за работа с лабораторната апаратура в медицинския център;

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Завършено медицинско образование. Трудов стаж не е задължителен, предимство е работа на подобна позиция.
- Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Работа с медицинска техника и апаратура.
  • Компютърни умения – специализирани здравни софтуери;

    Професионална етика:
    Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в медицинския център. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на здравното заведение.

    Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля да изпратите вашата автобиография и актуална снимка на емейл TTrifonova@bulpharma.bg  
    Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.