EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Онлайн декларация за поверителност - ДКЦ Софиямед ООД


Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".Защо ДКЦ Софиямед ООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим специализирана медицинска помощ и лечение, е необходимо да съберем лични данни в изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, НРД.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ДКЦ Софиямед ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ДКЦ Софиямед ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.
Дружеството обработва лични данни за следните цели: (а) Предоставяне на здравни услуги - медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания и др.; (б) Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор; (в) Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите; (г) Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа; (д) Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и дрКак използвате моите лични данни?

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
ДКЦ Софиямед ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от ДКЦ Софиямед ООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

УМБАЛ „Софиямед“ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Дружеството обработва и съхранява лични данни в сроковете, които са предвидени в действащото европейско и национално законодателство и договорите, по които то е страна.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. За целта в ДКЦ Софиямед ООД са въведени политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

ДКЦ Софиямед ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС);
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на ДКЦ Софиямед ООД или на трета страна, информация за тези интереси;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.


Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, след като отправите искане на посочените контактни данни на ДКЦ Софиямед ООД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.


Местоположение:
ДКЦ Софиямед ООД
гр. София,
бул. „Г.М.Димитров” №16
Телефон: +359 895 555 444
Ел. поща: hospitalsofiamed@bulpharma.bg
Интернет страница: www.hospitalsofiamed.bg
С нашето Длъжностно лице по защита на данните
можете да се свържете директно тук:
Ивелина Няголова
Ел. поща: dlzd@bulpharma.bg
Телефон: +359 895 555 502