EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Медицинска сестра Клиника по кардиология

13.11.2019 сряда

Медицинска сестра Клиника по кардиология

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България. Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед" -Блок 1 и Блок 2, и ДКЦ "Софиямед".

За Клиника по Кардиология търсим да назначим Медицинска сестра, желаеща да бъде обучена за работа в катетеризационна зала.
Работа на трудов договор, редовна смяна.
Задължения и отговорности:
• Работа в зала за интервенционални процедури, включваща подготовка на пациента, асистиране на оператора, извеждане на пациента след процедурата;
• Работа с болничната информационна система и водене на медицинска документация;
• Спазване на професионалната етика.
• Гъвкавост при изпълнението на служебните задължения.
• Отлична комуникация при работата с пациентите, умение за работа под стрес.
• Желание за работа в екип.
• Толерантност и опазване на здравната информация на всеки пациент.

Профил на кандидата:
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Медицинско образование с квалификация „Медицинска сестра“;
• Професионален опит като медицинска сестра минимален 1 година; За предимство ще се счита професионален опит в кардиологично отделение.
• Висока степен на отговорност и умение за работа в екип;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите :
Работа с техниката, с която разполага отделението.
Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Exel и специализиран здравен софтуер;

Основни документи, които служителят трябва да познава:
Закона за здравето;
Закона за лечебните заведения;
Закона за здравното осигуряване;
Кодекс на труда;

Професионална етика:
Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.

За допълнителна информация: тел. 089 555 5434 – Ст.м.с. Атанасова. 0887290560 д-р. Пехливанова
Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография и актуална снимка.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни .
Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.