EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

КУКК

УМБАЛ „СОФИЯМЕД”ООД

СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

КОМИСИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

       Качество на обучението е съответствие на резултатите от преподавателската дейност на изискванията на потребителя на образователната услуга и на държавните образователни стандарти.Ориентирането на УМБАЛ”Софиямед”ООД към осигуряване на високо качество на образователната дейност е осъзната стратегическа концепция.

 

      Създадената вътрешно институционална Система за управление на качеството на обучение(СУКО) на Болницата е предназначена да изгражда , поддържа и контролира качеството на обучение на на развитие на научната общност.Главна цел на СУКО    е да осигурявя образователен процес и научен продукт , задоволяващи изискванията на потребителя , включително инепрекъснато подобрение .

 

      СУКО дава информация за функционерането на Болницата на две равнища:

      • вътрешна институционална оценка на образователния продукт – състояние и тенденции в проявлението на факторите , осигуряващи качество на обучението ;

      • външна оценка на качеството на образователния продукт – на  НАОА и на потребителите/студенти , докторанти , работодатели/.

      Непрекъснатото оценяване и самооценяване на основните звена , отделните специалности и на академичния състав обуславят постигане качество на обучениято.

 

      Системата за управление на качеството на обучение се приема и утвърждава на общо заседание на Медеценския съвет и на Съвета за образование и наука на УМБАЛ”Софиямед”ООД.


      Органите на СУКО допълват съществуващите структури на управление на Болницата.Съветът за образование и наука/СОН/ оглавява системата , взема решения и контролира всички процеси , свързани с постигане качество на обучението и научно-изследователската дейност.Специализирани органи на СОН са:

      • Комисия по управление и контрол на качеството /КУКК/;

      • Отдел”Образование , наука и контрол на качеството” /ОНКК/;

      • Отговорници по качеството в отделните болнични структури ;

      • Атестационна Комисия .


     Управителят на УМБАЛ”Софиямед” и Съветът по образование и наука утвърждават Стандартът за качество на обучението по докторски програми с вътрешен документ – „Процедура за разработване , мониторинг , оценяване и актуализиране на докторска програма”.


     Стандартите за следене изпълнението на целите за качество на научно-изследователската дейност се разработват на нива преподавател и СОН .


     За информационно осигуряване на СУКО е създаден софтуер за изграждане на база данни със следните модули :

 

1. Модул „база данни” : „докторанти и специализанти „; „завършили докторанти и специализанти”;”научно-преподавателски състав”.

2. Модул „анкетни проучвания” : „анкетно проучване мнението на обучаващите се относно качеството на обучение „;”On line анкети със завършилите обучението си относно кариерно развитие , професионална реализация , възможности и умения за справяне с професионалните задължения”.

3. Модул „самооценка”: на образователната дейност , научно изследователската работа , постигнати сттандарти на образование и наука.Тази самооценка се изваршва периодично по критерии и показатели за прилагане на СУКО.


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150