EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Научно преподавателски състав

ПРАВИЛНИК

ЗА АТЕСТИРАНЕ НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

НА УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ООД

 

ПЪРВА ГЛАВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1. С настоящия правилник сеуреждат устройството, дейността и управлението на Атестационната  комисия (АК), както и реда и начина на атестиране на научно-преподавателския състав на УМБАЛ “Софиямед“ в съответствие с изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ.

Чл.2. АК е специализирана комисия на СОН за :

  1. оценяване  участието на всеки член  на научно-преподавателския  състав  в  учебната , научно-изследователската и административната дейности;
  2. стимулиране на научно-преподавателския състав за развитие на своя потенциал  и поддържане качеството на дейността си чрез препоръките направени от АK;
  3. осигуряване  на информация към ръководството на болницата за резултатите от извършените процедури за атестация.

 

ВТОРА ГЛАВА

 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АК

Чл.3.(1) АК се състои от три хабилитирани лица, включително председателя;

            (2) Председателят и членовете на АК се избират от НС с явно гласуване и обикновено мнозинство;

        (3) Председателят на СОН издава заповед, с която възлага на председателя и членовете на АК  да изпълняват произтичащите от този Правилник дейности.

        (4) Председателят и членовете на АК  не могат да бъдат едновременно Председател и Зам-председател на СОН, Председател на НС;

        (5) Председател и член на АК се освобождават:

               1.по тяхно искане;

               2.при системно неизпълнение на задълженията;

               3.при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 3 месеца;

               4.при несъвместимост с длъжностите по ал.4.

         (6) Освобождаването на председателя и членовете на АК и нейното попълване с нов член се извършва по реда на избирането.

Чл.4. (1) АК заседава по утвърден от нея график, изработен на база дадения от отдел „Човешки ресурси“ списък на научно-преподавателския състав за редовна атестация или извънредни атестации по повод кариерно развитие/ административно изискване;

       (2) Членовете на АК са длъжни да не изнасят информация за работата на комисията, освен чрез официален доклад.

Чл.5. Председателят на АК :

1.Ръководи цялостната дейност на АК и я представлява;

2.Осъществява връзката на АК с административните органи и

структурни звена;

                3.Ръководи заседанията на АК.

Чл.6. (1) Атестирането се извършва по данни за критериите и показателите от  атестационното  досие на електронната картотека, създадена за всеки член от научно-преподавателския състав (приложение 1 и 2);

          (2) Достъп до електронната картотека имат само атестираното лице и АК.

 

ТРЕТА ГЛАВА

 

ПРОЦЕДУРА ПРИ АТЕСТИРАНЕТО

Чл.7.(1) АК  атестира всички членове на научно-преподавателския състав;

          (2) Нехабилитираните преподаватели се атестират веднъж на 3, а хабилитираните – на 5 години.

          (3) От атестиране се освобождават членовете на научно-преподавателския състав, които са избрани в АК за времето на мандата им и тези, които нямат 3 години трудов стаж от датата на назначаването им, освен по собствено желание, но минимум 1 година от назначаването им.

Чл.8. Изменения в сроковете за атестиране се правят :

  1. При повишаване в звание ;
  2. При отсъствие от работа, повече от 2 години в течение на три

последователни календарни години  поради болест, бременност и майчинство или друга основателна причина.

Чл.9. (1) В края на всяка година отдел „Човешки ресурси“ прецизира списъка на научно-преподавателския състав и го предоставя на АК;

            (2) Процедурата поатестиране на научно-преподавателския състав започва с уведомяване на ръководителя на медицинската структура най-малко 1 месец преди датата на нейното извършване;

            (3) Ръководителят  на структурата уведомява членовете на научно-преподавателския състав за откриване на процедурата по атестиране.

Чл.10.(1) Във всяка структура се избира отговорник по атестацията, който подготвя нейното провеждане като инструктира научно-преподавателския състав относно прилагане на системата за атестиране.

 (2) Всеки член на научно-преподавателския състав, подлежащ на

атестиране попълва в атестационно си досие на електронната картотека данните си за самооценка на извършените дейности (съгласно указанието в картотеката) през атестационния период и внася в отдел „ОНКК“ доказателствения материал;

            (3) Оценяването се извършва по критериите и показателите за съответната група – хабилитирани/нехабилитирани преподаватели;

            (4) Критериите служат за оценка на определена дейност или постигането на определени резултати, които се доказват с представяне на писмени документи (доказателства);

            (5)  Показателите се оценяват чрез експертиза на представените доказателства. Всеки показател получава съответен брой точки  - 0, 1, 2, 3 или 4, които се умножават по степента на значимост -  от 1 до 3.

Чл.11.(1) Атестирането нанаучно-преподавателския състав се извършва в срок, определен от АК;

           (2) В присъствието  на ръководителя на структурата, АК извършва следните дейности:

  досие и приложeния доказателствен материал;

     (3) Електронната картотека предоставя възможност на атестирания

веднага да се запознае с решението на АК и да направи възражение,  ако има такова;

           (4) Неявилите се за атестация лица се поканват повторно от ръководителят на структурата за провеждане на атестирането на дата, съгласувана с Председателя на АК.

           (5) При повторно неявяване на лицата, подлежащи на атестация, тя се извършва служебно.

Чл.12. Атестирането на научно-преподавателския състав се извършва въз основа на оценките по показатели, разпределени в 3 групи:

            1. Показатели за професионално  развитие, вклч. административна позиция;

            2. Показатели за научна дейност;

            3. Показатели за учебно-преподавателска дейност.

Чл.13. На основание на количеството на атестационните точки АК взема решение  за класиране на атестираното лице към една от следните степени за оценка:

             1.“много добра“ - над 78 точки

             2.“добра“- от 55 до 77 точки

             4.“незадоволителна“- под 55 точки

Чл.14. При “много добра“ и “добра“  атестационна оценка АК дава препоръки за работата на атестирания и прави предложение за последващо развитие.

Чл.15.(1) При „незадоволителна“ атестационна оценка атестираното лице, което не е съгласно със решение на АК, може да направи писмено възражение до СОН само за неспазване на предвидената в този правилник процедура.

            (2) В едноседмичен срок СОН взема отношение по възражението и при установени процедурни нарушения възлага на АК инаръководителя на структурата възобновяване на процедурата по атестиране на съответния член на научно-преподавателския състав.

              (3) При липса на основание за процедурни нарушения, АК  препоръчва на атестирания едногодишен срок за провеждане на контролно атестиране.

Чл.16. При повторна „незадоволителна“ атестационна оценка АК препоръчва на ръководителя на структурата да вземе решение за статуса на

атестираното лице.


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150