EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Конкурси за научно-преподавателски състав

Тук ще бъдат публикувани обявите за конкурси за заемане на академични длъжности.

28.03.2024 четвъртък

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” научна специалност “Хирургия" за Клиника по Гръдна хирургия

УМБАЛ“Софиямед“ООД,София,обяви в ДВ 23/19.03.24 г. конкурс за заемане на академична длъжност“доцент“ в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт , по професионално направление 7.1.Медицина , научна специалност “Хирурсия“- един, за нуждите на Клиника по гръдна хирургия.В срок от два месеца от... повече...

08.03.2024 петък

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” научна специалност “Ревматология

УМБАЛ“Софиямед“ООД,София,обяви в ДВ 20/08.03.24 г. конкурс за заемане на академична длъжност“доцент“ в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт , по професионално направление 7.1.Медицина , научна специалност “Ревматология“- един.В срок от два месеца от публикуването в ДВ , кандидатите пода... повече...

01.03.2024 петък

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” научна специалност „Кардиохирургия“

УМБАЛ“Софиямед“ООД,София,обяви в ДВ18/01.03.24 г. конкурс за заемане на академична длъжност“доцент“ в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт , по професионално направление 7.1.Медицина , научна специалност „Кардиохирургия“– един , за нуждите на отделение „Кардиохирургия“.В сро... повече...

05.01.2024 петък

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент”

УМБАЛ”СОФИЯМЕД”ООД обяви конкурси в ДВ бр №2/05.01.2024г.за заемане на академична длъжност „Доцент” както следва: -един за област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 „Медицина”, научна специалност ”Хирургия&... повече...