EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Регистратор, приемна на лекар - с възможност за нощни смени

14.01.2020 вторник

Регистратор, приемна на лекар - с възможност за нощни смени

Умбал "Софиямед" ООД е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на гр.София.

Търсим подходящите кандидати за следната позиция: РЕГИСТРАТОР, ПРИЕМНА ЛЕКАР Основни задължения за длъжността:
Описание на позицията:
-Познаване на вида на диагностичните, лечебни услуги, цените и видовете разплащания;
-Познава и работи с одобрения от диагностичния медицинския център софтуер и допълнителните приложения за изпълнение на длъжността;
-Планира графика за посещенията на пациентите в телефонен или директен разговор;
-Помага на пациентите и посетителите и ги насочва към съответната структура;
-Координира процесите на разплащания;
-Оформя и обработва документи , свързани с работния процес.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Изисквания за заемане на длъжността:
-Минимално изискване - средно образование;
-Работа със система Гама Консулт
-Добра компютърна грамотност;
-Комуникативност и умение за работа в екип;
-Опит в работа на регистратура в лечебно заведение или медицински център са предимство;
-Предимство е владеенето на чужд език ;
-Опит в работа на регистратура в лечебно заведение или медицински център са предимство .

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Умения за управление на хора, ресурси, финанси, вземане на решения, работа в екип; Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Exel и специализиран здравен софтуер;
Висока степен на организираност и инициативност;

Професионална етика:
Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в медицинския център. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на здравното заведение.

Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография и актуална снимка.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни . Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.

 

Кандидатите, които се интересуват от позицията, следва да представят автобиография на е-мейл:dveleva@bulpharma.bg и dkirilova@bulpharma.bg