EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Правила Игра Facebook 2021

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта, която е организирана от „ДКЦ СОФИЯМЕД“ ООД, с централен офис в град София, бул.„Г.М.Димитров” № 16.

Общите условия са публикувани на Facebook страницата на УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ https://www.facebook.com/MbalSofiamed и на официалната страница на организатора https://hospitalsofiamed.bg  и ще бъдат  достъпни за целия период на Играта.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „Прегледай се сега“, наричана по-нататък „Играта“, се организира и провежда от „ДКЦ СОФИЯМЕД“ ООД, със седалище и адрес на управление:  град София, бул. „Г.М.Димитров” № 16, наричано по-нататък накратко „Организатор”.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”.

2.2. Официалните правила ще бъдат достъпни на официалната интернет страница на медицински комплекс „Софиямед“ за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена чрез съобщение на фирмената Facebook страница на УМБАЛ „СОФИЯМЕД“, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://hospitalsofiamed.bg

2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с Официални правила на играта и се съгласяват да спазват условията на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта „Прегледай се сега“ се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В играта „Прегледай се сега“ имат право да участват всички физически лица живеещи на територията на Република България- всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация в www.facebook.com/MbalSofiamed, както и лица от 13 до 18 години при съгласие на родител.

4.2. Участието е доброволно и не е обвързано с покупка.

4.3. В Играта нямат право да участват работници и служители на ДКЦ „Софиямед“ ЕООД, както и на УМБАЛ „Софиямед” ООД, както и лица, заети с дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира от 12:00ч. на 3.2.2021 год. И продължава до 00:00ч. на 31.12.2021г. Всеки месец ще се публикува пост със срок за участие. Наградите се теглят от Организатора.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Всеки месец с публикуване на играта за текущият месец се обявява и подробно каква ще бъде наградата. 

6.2.Наградите се раздават на жребиен принцип.

6.3. Един път в месеца жребий ще определя печелившият участник. Печелившите  се обявяват на страницата на болница „СОФИЯМЕД“ в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/MbalSofiamed .

6.4 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност!

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. От 2.2.2021 год. (включително) един път в месеца ще бъдат обявявани нов тематичен пост. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, трябва да следи официалната страница на болница „СОФИЯМЕД“, на интернет адрес https://www.facebook.com/MbalSofiamed 

7.2. За да вземат участие в играта, участниците трябва да:

- Имат валидна регистрация във Фейсбук;

- Публикуват отговор като коментар към въпроса зададен в поста.

- Да сподели поста на личната си стена.

7.3. Участникът преминава през следните стъпки:

· Прочита пълните условия на играта.

· Публикува отговор, изпълняващ условията, като коментар в поста на деня на официалната страницата на болница „СОФИЯМЕД“, с което се включва в играта и се съгласява с нейните условия, като споделя поста и на личната си стена;

· В случай, че потребителят няма навършени 18 години, е необходимо родителя да изпрати съгласието си на лично съобщение на страницата на болница „СОФИЯМЕД“ с текст „Съгласен съм детето ми да участва” заедно с линк към профила му;

· Спечелилите ще бъдат публикувани на страницата на Организатора в специален пост. Всеки от спечелилите трябва да отговори до 5 работни дни с посочване на данни–две данни за попълване на ваучер. При липса на отговор в посочения срок участникът губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник.

· Наградата се предава на регистратура в болница „СОФИЯМЕД“, до 30 работни дни след отговора на спечелилия съгласно предходния параграф.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА НА МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. Организаторът ще администрира фен страницата на Играта и ще одобрява всички коментари.

· Всеки участник има право да качи само веднъж един и същи коментар.

· Всеки участник има право да участва само веднъж в тематичния месец.

8.3. Коментари с отговори, които не отговарят на горепосочените условия, както и такива с неподходящо съдържание ще бъдат дисквалифицирани. Под „неподходящо съдържание” ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:

· обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на „ДКЦ СОФИЯМЕД“ ООД и/или негови работници/служители;

· съдържание, което може да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;

· съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти или услуги, различни от тези на „ДКЦ СОФИЯМЕД“ ООД или като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);

· съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

8.4 Участниците, спечелили награда ще бъдат публикувани в страницата на болница „СОФИЯМЕД“ в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/MbalSofiamed  . Спечелилите трябва да предоставят данни –две имена, за попълване на ваучер в срок до 5 (пет) работни дни. Награди се получават безплатно на печелившите участници на Регистратура в болница „СОФИЯМЕД“ в работни дни и в работно време от 8:30 до 17:00 часа. Обработването на предоставените лични данни  е съобразно Регламента за защита на личните данни  GDPR

8.5. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт, както и в случай, че предостави грешни данни за ваучера с наградата. В този случай, организаторът на промоцията си запазва правото да предостави наградата на друг участник

8.6. Всеки от печелившите участници може да се свърже с Организатора за допълнителна информация чрез съобщение на страницата на болница „СОФИЯМЕД“ във Facebook.

 

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Всички участия след определения краен срок в постовете на Играта се считат за невалидни.
9.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

 

ЧАСТ 10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1 Промоцията е отворена за участие на всички физически лица на територията на България. Ако наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие и на негов родител/попечител. В случай, че печеливш участник е малолетно лице, получаването на наградата може да стане само от негов родител/настойник.

10.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.

10.3. Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, коментар или снимка, с която участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.

 

ЧАСТ 14. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

14.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява промоцията.

 

ЧАСТ 15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15.1. Организаторът не изисква лични данни на потребителите по време на играта „Прегледай се сега“, а сами да качат своя коментар. Спечелилите от конкурса ще трябва доброволно да предоставят адресите си и телефоните си като Организаторът няма да ги прави публично достояние или да ги ползва за друго освен предоставяне на наградите.

15.2. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

 

ЧАСТ 16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Ако има нерегламентирано гласуване Организаторът има право да дисквалифицира или да предприеме други мерки, без да предупреждава участниците.

16.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

16.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

16.4. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.