EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Лекар специализант по Кардиология“

15.08.2022 понеделник

Лекар специализант по Кардиология“

О Б Я В А

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Кардиология“ – две свободни места.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 19.08.2022г. до 19.09.2022г., като документите се подават на юрисконсулт Светослав Джилджов, с адрес бул. „Г.М. Димитров“ №16, ет.6 в работни дни, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс  за избор на Лекар специализант по Кардиология“.

Подават се следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Автобиография.
 4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
 5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
 6. Мотивационно писмо.
 7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици /ако са приложими/.

 

Конкурса се провежда на три етапа:

 1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД.
 2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.
 3. Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 

 

З А П О В Е Д

На основание чл. 91 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „СОФИЯМЕД” ЕООД.

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

 1. Д-р Ивета Георгиева Ташева-Димитрова - председател на комисията;
 2. Д-р Милена Богданова Пехливанова  – член на комисията;
 3. Д-р Милен Константинов Предовски. – член на комисията,

 

за провеждане на конкурс за заемане на две свободни места  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Кардиология“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе най-късно до 20.09.2022г.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободното място за следдипломно обучение по направление „Лекар специализант по Кардиология“ – писмен изпит, да се проведе на 21.09.2022г. от 10.00 часа. Издържалите писмения изпит с оценка от 5.00 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Трети етап от конкурса – събеседване, ще се проведе в деня на писмения изпит, като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

При равни резултати между явилите се кандидати от гореописаните етапи се прилагат правилата на чл. 17, ал. 4 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Възлагам на д-р Ивета Ташева-Димитрова да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Светослав Джилджов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.