EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Фаня Цветкова, инспектор „Обществено здраве“ в „Софиямед“: Надзорът и строгият контрол гарантират създаване на безопасни условия и среда за лечение на пациентите и предпазване на персонала

Основната дейност на инспектора по обществено здраве в лечебното заведение са дейностите по надзора, профилактиката и контрола на инфекции, свързани с медицинското обслужване, като са насочени към опазване здравето на медицинския персонал и безопасността на пациентите; организиране и спазване на ефективният противоепидемичен и хигиенен режим; стриктното спазване на указанията за правилно разделяне на генерираните опасни отпадъци и процедурите по тяхното обезвреждане.

           

„Осъществяването на противоепидемичен контрол  включва контрол за  спазване на стандартни оперативни процедури по здравни грижи  на пациентите; контрол на  дезинфекцията и стерилизация във всички болнични структури, както и на целият процес по превенцията на вътреболничните инфекции и е от първостепенна важност за функционирането на всяка една структура в лечебното заведение. Ежедневният мониторинг е в основата на осъществяването на този контрол, а това е дейност с интердисциплинарен характер и отговорност за нея има целия персонал на лечебното заведение: лекари, специалисти по здравни грижи, фармацевти, технически персонал, специализанти, студенти, друг обучаващ се персонал и др.“ Това коментира Фаня Цветкова, инспектор „Обществено здраве“ в медицински комплекс „Софиямед“.

 

Тя уточнява, че изключително важна част от този контрол е и имунопрофилактика на целия персонал чрез специфични ваксини и следенето на индивидуалния им здравен статус.

Дейността на инспектора обаче е не само контролна, нo и организационно методична.

 

„Организацията и контролът на дейностите по дезинфекция и стерилизация на медицинските изделия например е само малка част от целия процес, но в него се включва провеждане на микробиологичен контрол на дезинфекционните и стерилизационни мероприятия; превенция на инфекции, свързани с медицинското обслужване чрез прилагане на комплексен подход, който включва специфични елементи, насочени към защита на пациентите и персонала на лечебните заведения с цел ограничаване до възможния минимум възникването и разпространението им. Всички тези специфични дейности са описани в съответния Стандарт по Превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ) и съответните нормативни актове. Строгото им спазване гарантира опазването на живота и здравето на всички-пациенти и персонал“, казва тя.

 

В медицински комплекс „Софиямед“ строго се следва годишната болнична програма за профилактика и контрол на ВБИ и ограничаване разпространението на антимикробна резистентност. Инспекторът по обществено здраве със специалност „Болнична хигиена, превенция и контрол на инфекциите“ работи в тясна връзка с лекари-клинични отговорници по контрол на инфекциите във всяка една от клиниките/отделенията/звената. Дейностите по надзор, провеждане на проучвания в рискови структури, анализа на  данните, обратна връзка с медицинския персонал са в основата на дейността на  инспектора по болнична хигиена, превенция и контрол на инфекциите.

 

„От 10-те години от съществуването на болницата се създадоха основите и правилата на противоепидемичен и хигиенен ред. Ръководството ни осигурява всички необходими дезинфектанти, медицински и хигиенни консумативи. Използват се съвременни методи и апаратура за висок клас на стерилизационните процеси на хирургия инструментариум“.