EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

РЕГЛАМЕНТ за условията и реда за придобиване на научната степен „доктор на науките”

Правилник | Регламент "Доктор на науките | Регламент длъжност "Доцент"РЕГЛАМЕНТ

 за  

условията и реда за придобиване на
научната степен „доктор на науките”

 

Чл.1.(1) Научната степен „доктор на науките” се присъжда на лица , които притежават образователна и научна степен „доктор” , отговарят на съответните минимални изсквания и след успешна защита на дисертационен труд при условията и по реда на ЗРАСРБ  и  Правилника за приложението му.

 

          (2) При равни други условия лицата , придобили научната степен „доктор на науките” , ползват предимство при заемане на академична длъжност.

 

Чл.2.(1) Кандидатът заявява пред Председателя на СОН (с копие до ръководителя на съответната структура) искане за разкриване на процедура за разглеждане на дисертационен труд . Прилага се дисертацията , списък и копия на публикациите по дисертацията и автореферат от дисертационнния труд за придобиване на ОНС”доктор”.

 

          (2) Дисертационният труд трябва да съдържа оригинална теория , теоретично или емпирично обобщение , решение на голям научен или приложен проблем на равнището на съвременната наука.Той не може да повтаря темата и съдържанието на приложения дисертационен труд за придобиване на ОНС”доктор”.

 

Чл.3.Председателят на СОН издава заповед за създаване на комисия за проверка на съответствието на дисертационния труд с наукометричните показатели , заложени в Правилника  за приложение на ЗРАСРБ . Комисията е в състав : Председателя  на НС , ръководителя на структурното звено и хабилитирано лице по научната специалност на дисертацията . До 15 дни след датата на заповедта , комисията излиза с писмено становище за съответствие и уведомява писмено кандидата за резултата.

 

Чл.4.(1) При положително решение по чл.3 , Председателят на СОН издава заповед за разширен НС с хабилитирани лица и доктори по научната специалност за предзащита.

 

         (2) Предзащитата включва представяне от кандидата на дисертационния труд и автореферат , както и три предварителни рецензии / становища за дисертабилност от хабилитирани лица - експерти по научната специалност . Научният съвет решава за степента на  готовност на защитата на труда пред научно жури.

 

         (3) При положително решение НС прави предложение пред СОН за разкриване на процедура за защита и за състава на 7 членно научно жури от хабилитирани лица –най-малко трима професори и четирима  - външни за Болницата.

 

         (4) Не могат да бъдат членове на научното жури лица : по отношение на които са налице обстоятелства по § 1,т.3 , 4 , 5 от ЗРАСРБ  ; които имат над 10% общи трудове с дисертанта ; които са били рецензент/научен ръководител на дисертанта при придобиване на ОНС”доктор”.

 

Чл.5. В съответствие с чл.4(3) , СОН в срок до 30 календарни дни определя състава на научното жури и го предлага за утвърждаване от Управителя на Болницата.

 

Чл.6. В 7-дневен срок от предложението на СОН Управителят на Болницата издава заповед , с която утвърждава състава на научното жури и определя краен срок за провеждане на защитата.

 

Чл.7. Кандидатът подава в отдел ОНКК следните документи(посочени са и на сайта на Болницата) :

 

          1.Заявление до Управителя на Болницата за разкриване на процедура за придобиване на НС”доктор на науките” , придружено с опис на прилаганите документи.

 

          2.Дисертационен труд - 4 екз .; автореферат – 15 екз. ;  CD с дисертацията и автореферата – 8 екз.

 

          3.Списък с публикации по темата на дисертацията с копия от тях (с подпис) – 4 броя.

 

          Задължителни наукометрични показатели : а) най-малко 15 реални публикации , свързани с темата на дисертацията ; б) най-малко 6 публикации по темата в международни списания (от които поне 3 с Impact factor) ; в) водещ или първи автор на поне 5 от публикациите .

 

      4.Протокол от проведения разширен НС за предварително обсъждане – 4 бр.

 

      5.Диплома за придобита ОНС”доктор” (нотариално заверено копие) – 4 бр.

 

      6.CV с подпис- 4 бр.

 

      7.Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на български и на английски език .

 

      Документите от т.7 , един брой автореферат и дисертацията на хартиен и електронен носител се предоставят на отдел ОНКК за регистрация в НАЦИД .

 

Чл.8. Заседанията на научното жури са публични  . На първото заседание се избира председател(от представителите на Болницата) и се определят рецензентите . Това заседание може да се осъществи и чрез елекнронна комуникация .

 

Чл.9.(1) Членовете на научното жури изготвят три рецензии (две от които от професори , а едната от външен за Болницата член) и четири становища . Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в отдел ОНКК не по-късно от 3 месеца след датата на заповедта за назначаване.

 

         (2) Рецензиите , становищата и авторефератът се публикуват на сайта на Болницата.

 

         (3) В едномесечен срок след публикуването Управителят със заповед насрочва открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд . Заповедта се публикува в сайта на Болницата.

 

         (4) На откритото заседание , което се протоколира от сътрудник на отдел ОНКК  , присъстват всички членове на научното жури – необходим е пълен кворум.

 

         (5) Председателят на журите открива и ръководи заседанието за защита в следния порядък :

 

          1. Представя кандидата за придобиване на научната степен „доктор на науките” .

 

          2. Предоставя на кандидата да направи кратко изложение на основните резултати от научния си труд .

 

          3. Представя рецензиите и становищата от научното жури .

 

          4. Предоставя на членовете на научното жури и на всеки от присъстващите да задават въпроси или да направят изказвания .

 

          5. Предоставя на всеки член от журито публично да обяви своята оценка – положителна или отрицателна .

 

         (6) Решението на научното жури се приема с явно гласуване и с обикновено мнозинство .

 

         (7) Председателят на научното жури обявява резултата от защитата , който се вписва в протокола  . Председателят разписва окончателния протокол .

 

Чл.10.(1) За успешно защитен се приема дисертационен труд , който е получил четири или повече положителни оценки .

 

           (2) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване . Ако кандидатът пожелае , не по – късно  от една година след датата на връщането може да се обяви нова процедура за защита . Тази процедура е окончателна .

 

Чл.11(1) Научната степен „доктор на науките” се придобива от деня на успешната защита на дисертационния труд .

 

           (2) Получената научна степен се удостоверява с диплома от СОН , която се издава на български език (при заявено желание може да се издаде приложение на английски език по единен образец на МОН) .

 

           (3) Дипломата се регистрира в МОН .

 

           (3) СОН периодично изпраща в НАЦИД  в електронен и печатен вариант информация за защитените дисертации с копие от тях и от авторефератите .

 


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150