EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Правилник

Правилник | Регламент "Доктор на науките | Регламент длъжност "Доцент"                                                                         

П Р А В И Л Н И К

за

устройството и дейността на Съвета по образование и наука в

УМБАЛ ”Софиямед”ООД

 

Раздел І

Основни положения, структура, цели и прерогативи

 

Чл.1(1). Този правилник урежда устройството, дейността, организацията и управлението на учебната и научна дейност в УМБАЛ”Софиямед” в съгласие със следните действащи закони и подзаконови документи: Закон за висшето образование(ЗВО), Закон за развитите на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилник за приложението на ЗРАСРБ, Закон за здравето (ЗЗ) и Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ).

        (2). Правилникът допълва Раздел Х от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ”Софиямед”.

 

Чл.2. УМБАЛ ”Софиямед“ (наричана по-нататък Болницата) с Решение № 560 на МС от 31.07.2014 г е определена за университетска и съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ (Д.в.бр.30/2018г.) Болницата има статут на научна организация.

 

Чл.3(1). По смисъла на чл.2, Болницата може да извършва учебна и научно-изследователска дейност с главна цел подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше медицинско образование и участие в развитието на съвременната медицинска наука.

        (2).Основни задачи :

          1.Участие в обучението на студенти от професионално направление „медицина”;

          2.Провеждане на специализация на магистър-лекари по медицински специалности, съгласно  актуалните Наредби за СДО  на МЗ; 

          3.Обучение на докторанти по професионално  направление „медицина”.

          4.Провеждане на научни изследвания в клинико - диагностични, профилактични, медико - социални и медико - екологични направления на съвременната  наука.

          5.Изучаване и внедряване на постиженията на световната медицинска наука и практика.

 

Чл.4. В съответствие с предоставената от ЗВО автономия, Болницата определя:

          1. Своята учебна и научна структура.

          2.Условията, реда и процедурите на конкурси за избор и назначаване на научно-преподавателски състав и други специалисти с висше образование в съответствие със ЗВО , ЗРАСРБ , Кодекса на труда (КТ).

          3.Условията за приемане, формите на обучение, правата и задълженията на докторантите .

         4.Разработването и организацията за приложение на докторските и научно-изследователските програми и проекти в съответствие с държавните изисквания.

         5.Сключването на договори за коопериране и сдружаване с научно-медицински организации, институти и ВУ за съвместна учебна и научна дейност.

         6.Разработването на програми за квалификация и преквалификация на учебно-преподавателския състав според нуждите на учебната и научната дейност и организиране на приложението им.

 

Чл.5.За осигуряване на организацията и изпълнението на поставените цел и задачи, по предложение на  Медицинския съвет (Протокол от 03.04.2019г) в Болницата се обособява Съвет за образование и наука (СОН).

 

Чл.6(1). СОН е  колективен орган за управление , който организира , ръководи и контролира цялостната учебна и научна дейност в Болницата и нейните структури и е съставен от не по-малко от 30 хабилитирани и нехабилитирани с ОНС ”доктор”  лица , от които 2/3 са на основен трудов договор с Болницата .

        (2) СОН се ръководи от Председател, който се назначава от Управителя на Болницата след съгласуване с МС. 

        (3) Председателят на СОН  в дейността си се подпомага от двама Зам. Председатели, предложени от него и съгласувани със СОН, както следва:

           - Зам. Председател по образователно-научната дейност и управление на качеството (ОНУК)

           - Зам. Председател по наука и развитие на научно-преподавателските кадри (НРНПК)

        (4) От състава си СОН структурира:

  1. 1.       Научен съвет (НС), съгласно §1т.20 от ЗРАСРБ, състоящ се най-малко от 2/3 от хабилитираните лица. При необходимост НС може да разширява състава си с външни експерти.
  2. 2.       Комисия по управление  и контрол на качеството (КУКК).

        (5) Заседанията на СОН се свикват от Председателя не по- малко от един път на тримесечие или по негово предложение  при необходимост. Решенията се вземат с консенсус или явно гласуване и обикновено мнозинство , редуцирано с броя на отсъстващите по уважителни причини.

 

Чл.7. СОН има следните прерогативи:

      1. Определя образователната и научната политика на Болницата

      2. Решава въпроси на организацията и съдържанието на учебната и научно-изследователската дейност. Във връзка със стимулиране на научния потенциал на базата на научни интереси , съветът  може да  подкрепя функционално обединяване на болнични структури със сродни и взаимно допълващи се медицински специалности;

      3.Утвърждава Регламент за приема и обучение на докторанти, съобразно законовите разпоредби и приема груповия учебен план.

      4. Oдобрява предложенията на  Председателя  за зачисляване на докторанти.

      5.Утвърждава предложените от Председателя  стратегически и текущи планове по научно-изследователската дейност на Болницата.

      6.Определя необходимостта от развитие на научно-преподавателския състав на Болницата и утвърждава предложенията на Председателя за обявяване на конкурси за придобиване на ОНС”доктор” и НС”доктор на науките”.         

      7.Утвърждава Система и критерии за поддържане на качеството на обучение и на дейността на преподавателския състав (чл.6.4 от ЗВО).

      8. Одобрява състава на Атестационната комисия по предложение на НС.

      9.  Одобрява състава на Комисията за управление и контрол на качеството.  

    10. Одобрява на  всеки 4 години състава на Научния съвет по предложение  от Председателя

     11.Упражнява дейността си в съответствие с регламентите на ЗВО относно спазване на академичните права  и свободи на научно-преподавателския състав и утвърждава Етичен кодекс , който е неразделна част от този правилник.

Чл.8. В изпълнение на специфичната си дейност , СОН се съобразява с Правилника за организацията и дейността на УМБАЛ”Софиямед”.

 

Чл.9(1). Председателят на СОН  отговаря за представителността и цялостната организация на учебната и научната дейност в Болницата.

        (2)Утвърждава състава на Комисията по управление и контролна качеството  след  съгласуване със СОН.

        (3) Утвърждава груповия учебен план на докторантите.

        (4) Назначава по предложение на Зам.Председателя по НРНПК комисия за определяне допустимостта на кандидатите за ОНС ”доктор” до конкурс.

        (5) Съгласува със СОН заповедите за зачислявяне на редовните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка , подготвени по доклад на Зам. Председателя по НРНПК.

        (6) Прави предложение на Управителя на Болницата за слючване на договори за обучение с докторанти.

        (7) Утвърждава заповеди за промяна на темата или научния ръководител по предложение и с решение на НС.

        (8) Утвърждава заповеди за отчисляване на докторанти по предложение на НС.

        (9) Утвърждава заповеди за състав на научно жури за защита на дисертационен труд по предложение на НС.

       (10) Утвърждава заповеди за провеждане на открито заседание на научно жури по предложение на НС

       (11) Утвърждава състав на Атестационна комисия съгласувано със СОН.

       (12) Предлага на СОН за утвърждаване състав на Научния съвет , съгласуван със Зам. Председателя по НРНПК.

       (13) Предлага за утвърждаване от СОН съгласувани със Зам. Председателя по НРНПК стратегически и текущи планове по научно-изследователската дейност на Болницата.

       (14) Подписва представените му от Научния съвет/ОНКК дипломи на успешно защитилите ОНС ”доктор”.

 

 Чл.10(1) Зам. Председателят по образователно-научна дейност и управление на качеството/ОНУК/:

            1.Ръководи и контролира цялостната учебно-научна дейност на Болницата за организация и административно обслужване чрез отдел ”Образование, наука и контрол на качеството”/ОНКК/.

            2. Председателства  КУКК и предлага за съгласуване с Председателя нейния състав .

            3.Участва в изготвянето  и акредитацията на докторските програми.

            4.Участва в изработването на критерии за атестиране на научно-преподавателския състав.

            (2) Зам. Председателят по науката и развитието на научно-преподавателските кадри/НРНПК/:

             1.Отговаря за цялостната организация и координация на научната дейност в Болницата

             2.Председателства Научния съвет и съгласува с Председателя на СОН предложение за състава му.

             3.Контролира изготвянето и акредитацията на докторските програми.

             4.Председателства назначената комисия по проверка на допустимостта до конкурс на кандидатите за ОНС ”доктор“, съгласно чл.2 от Регламента за приема, обучението, условията и реда за придобиване на ОНС“доктор“, който е неделима част от този  Правилник.

             5.Структурира н назначава комисии за изпита по специалност и  за изпита по чужд език;

             6. Изготвя доклад до Председателя с получените комплексни оценки от проведения конкурс             

             7.Издава заповед за разширен НС при процедура относно дисертационен труд на кандидат за докторант на самостоятелна подготовка.

             8.Утвърждава индивидуалните учебни планове на докторантите по предложение на НС.

             9.Утвърждава заповед за комисия за провеждане на изпит за докторантски минимум по предложение на НС (чл.14 от Регламента).

             10.Контролира развитието на научните кадри и атестирането им.                 

             11.Предлага на Председателя за съгласуване със СОН състав на Атестационната комисия.

             12.Участва в разработката на  стратегически и текущи планове по научно-изследователската дейност и  ги предлага за съгласуване с Председателя за утвърждаване от СОН. Отговаря за участието, организирането и провеждането на научни сесии и конференции.

 

Чл.11(1) Научният съвет е колективен методичен , консултативен и разработващ орган за ръководство , оценка и контрол на дейността на научно-преподавателския състав и на научно-изследователската дейност.

          (2) Научният съвет:

            1.Организира провеждането на процедурите по всички конкурси за :                                     

           - придобиване на ОНС ”доктор” в съответствие с изискванията на Правилника за приложение на ЗРАСРБ и на Регламента от този Правилник;

           - придобиване на НС ”доктор на науките” в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му;

            2.Оценява ежегодно извършваната дейност на докторантите;

            3.Контролира  поддържането и актуализирането на  постоянна картотека на академичния състав.

            4.Предлага на СОН за одобряване състава на Атестационната комисия;

            5.Одобрява Правилник за атестестиране на научно-преподавателския състав.

            6.Обсъжда и предлага приоритетните направления за развитието на НИД.

            7.Разработва и предлага за обсъждане  в СОН годишни и переспективни планове и програми по НИД.

            8.Произнася се окончателно по научно-изследователски проекти , въз основа на критерии на европейските стандарти и световната наука.

            (3) НС изработва вътрешни правила за НИД и за прилагането на Етичния кодекс.

 

Чл12. Комисията по управление и контрол на качеството организира процеса по осигуряване, оценяване и поддържане на качеството в учебната и научна дейност на Болницата като:

              1.Организира, ръководи, контролира и отговаря за работата на системата за управление на качеството чрез изработен наръчник по качеството.

              2.Проучва и съдейства за решаването на проблеми, свързани с качеството на учебната и научната дейност.

              3.Създава и ръководи постоянно действаща система за събиране и анализиране на информация за мненията и предложенията на докторанти, специализанти и академичен състав по отношение на качеството на основните дейности.

             4.Отговаря за подготовката, организацията и провеждането на одити на системата за управление  на качеството.

Чл.13(1). Отдел „Образование, наука и контрол на качеството”(ОНКК) е съставен от Началник и трима експерти: по учебна дейност, по наука и развитие на научно-преподавателските кадри и по управление на качеството.Те се назначават от Управителя на Болницата  на постоянен трудов договор.

       (2) Отделът извършва цялостната дейност по административното обслужване , произтичаща от изискванията на ЗВО , ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му , Наредбата на МЗ за придобиване на специалност , както и от Регламента , приложен към този Правилник (прием и обработка на документи , организиране на конкурси , програми за обучение , картотека на научно-преподавателския състав и докторантите , подготовка на документи за отчисляване и защити , студенти, СДО , анкети , резултати и др.).

      (3) Подготвя дипломите на защитилите  ОНС ”доктор” по единен образец , утвърден от Министъра на образованието и науката и ги представя на Председателя на СОН за подпис. Осигурява изпращането им в тридневен срок за регистрация в МОН.

      (4) Изпраща периодично в НАЦИД електронен и печатен вариант на информация за защитените докторски дисертации , заедно с копие от тях и авторефератите.

 

Раздел ІІ

Прием и обучение на докторанти

 

Чл.14(1). За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен ”магистър”.

          (2) Обучението за придобиване на образователна и научна степен”доктор” се осъществява в редовна , задочна и самостоятелна  форма. Редовната и самостоятелната форми на обучение са с продължителност до 3 години , а задочната - до 4 години.

          (3) Обучението в докторантура се извъшва само по акредитирани от НАОА докторски програми.

          (4) Обучението се извършва в клиники и отделения на Болницата , където има поне едно хабилитирано лице.

 

Чл.15(1). Приемът в редовна и задочна докторантура се извършва с конкурс , който се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи / чл.3(2) от ЗРАСРБ/.

          (2) Конкурсът се обявява в ДВ и на сайта на Болницата.

 

Чл.16(1). Приемът в самостоятелна форма на обучение  на докторанти , разработили в основната му част дисертационен труд за присъждане на ОНС”доктор” се извършва без изпит през цялата академична година.

           (2) Като докторанти на самостоятелна подготовка по акредитирани програми могат да се зачисляват асистенти и/или ординатори на Болницата или външни за нея лица.

           (3) Докторантите от Болницата не заплащат такси зачисляване, за обучение и процедура по защита.

           (4) Докторантите - външни за Болницата , заплащат такси , определени от СОН .

           (5) Процедурата по приема и условията за придобиване на ОНС”доктор” във всички форми на обучение се извършва съгласно изискванията на Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Регламента за приема , обучението , условията и реда за придобиване на ОНС”доктор”.

 

 

 

 

 

Раздел   ІІІ

Научно-преподавателски състав

 

Чл.17(1) Научно-преподавателският състав на  Болницата включва всички хабилитирани лица и нехабилитирани преподаватели.         

           (2) Научно-преподавателски длъжности по смисъла на чл.6(3) от ЗВО са:

            1.Хабилитирани преподаватели - доцент и професор;

            2.Нехабилитирани преподаватели - асистент и главен асистент.

 

Чл.18(1). Научно-преподавателския състав се оценява и атестира периодично-хабилитираните преподаватели на 5 години , а нехабилитираните - на 3 години.

          (2) Атестационната комисия обявява утвърдените от СОН критерии и показатели и извършва атестирането.

          (3) Заемащите академични длъжности преподаватели имат следните права и задължения:

             1.Да разработват и преподават съдържанието на своята учебна дисциплина.

             2.Да провеждат научни и клинични изследвания и да публикуват резултатите от тях.

             3.Да членуват по свой избор в научни , медицински и други легитимни организации.

             4.Да ползват различни форми за подпомагане на своето професионално и научно развитие системно и съзнателно.

             5.Да бъдат отговорни относно: научното и методично ниво в преподаването , самостоятелната работа и качеството на обучение (лекционни курсове и практическо обучение); ръководството при обучение на докторанти и специализанти; качеството на научната си продукция и нейното представяне на форуми и като публикации; към внедряване на нови средства методи и форми на учебната и научната си дейност.

              6.Да спазват етичните норми и правила за поведение , съгласно Етичния кодекс на СОН ,  който е неделима част от този правилник.

 

                                                  

Раздел ІV

Научно-изследователска дейност

 

Чл.19(1). Научно-изследователската дейност (НИД) е елемент от работата на научно-преподавателския състав на Болницата.

           (2) НИД се организира, ръководи и контролира от Научния съвет и се провежда по годишни и перспективни планове.

             1.Годишните и перспективни планове се подготвят и приемат от НС след обсъждане на предложения от болничните структури , както и на индивидуални предложения.

             2.Предложените анотации задължително включват разчети за необходимото време , кадрови и материални ресурси и ефекта от внедряване на завършената тема.

             (3) Изпълнението на плана по НИД се координира и контролира от Зам. Председателя по НРНПК , а за изпълнението на планираните научни разработки отговарят техните ръководители.

 

Чл.20. Информационното и материално-техническо осигуряване на НИД се осъществява от подходящи звена на Болницата и се ръководи пряко от Председателя на НС.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1. Настоящият правилник за устройството и дейността на Съвета по образование и наука на УМБАЛ ”Софиямед” е приет от  СОН с протокол № 2/14.05.2019г.

§2.1. Правилникът за устройството и дейността на Съвета за образование и наука е подзаконов акт спрямо ЗВО , ЗРАСРБ , Правилника за приложение на ЗРАСРБ, ЗЗ и ЗЛЗ , което осигурява приложението и изпълнението му в управлението и дейността на УМБАЛ ”Софиямед” без да им противоречи.

     2. Всички частни случаи , неуредени с Правилника , се решават  от Управителя на Болницата , МС или СОН.

§3. Спазването и изпълнението на Правилника е задължително.

§4. Управителят на Болницата (или при необходимост упълномощения от него СОН )има право , отговорност и инициатива за промени в този Правилник.

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

за

приема , обучението , условията и реда за придобиване на ОНС”доктор”

 

Чл.1. НС към СОН , чрез ОНКК, организира и ръководи процедурите по приема на документи и провеждането на конкурсните изпити на кандидатите за обучение по докторантски програми.

 

Чл.2(1). Лица , придобили ОКС ”магистър”, желаещи да участват в обявени конкурси за докторанти , подават заявление до Председателя на СОН.

        (2) Към заявлението от предходната алинея се прилагат:

         1.Автобиография по европейски образец,подписана от кандидата;

         2.Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование с ОКС”магистър” и приложението към нея;

         3.Удостоверение за признато висше образование , ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

         4.Списък с публикациите(ако има такива);

         5.Документи , удостоверяващи владеене на чужд език и други придобити компетенции(ако има такива);

         6.Документ за платена такса за кандидатстване;

 

Чл.3(1). Допускането на кандидатите за участие в конкурс се извършва от комисия  , назначена със заповед от Председателя на СОН и включваща Зам. Председателя по НРНПК, хабилитирано лице по съответната научна специалност от функционалната научна секция , в която което ще провежда обучението и юрист.         

        (2) Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му и този Правилник, и в 20-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи взема решение за допускане.

        (3) Председателят на комисията уведомява писмено кандидатите за резултата от допускането им до участие в конкурса(за недопуснатите се посочват и мотивите за недопускане).

         (4) Допуснатите кандидати се уведомяват за датата на изпита и получават конспект с въпросите за изпита по специалността най-късно един месец преди датата на изпита.

          (5) Недопуснатите кандидати могат в 7-дневен срок от датата на уведомление да направят възражение до Председателя на СОН , който възлага на нова комисия от 3 хабилитирани лица да се произнесе по възражението Въз основа на доклада от тази комисия , Председателят взема окончателно решение в 10-дневен срок от получаването на възражението.

 

Чл.4.(1) Кандидатите за докторанти полагат конкурсен изпит по специалността и по един европейски език (английски, френски, немски, испански, италиански)

          (2) Председателят наНС структурира н назначава комисии за изпита по специалност и за изпита по чужд език;

          (3) Комисията за изпита по специалност се състои от две хабилитирани лица по специалността. Допуска се единият член да бъде хабилитирано лице от близка медицинска специалност или специалист с ОНС „доктор“.

 

Чл.5(1). Изпитът по специалността е писмен с продължителност 4 часа и устен , с две отделни оценки. До устен изпит се допускат кандидатите , получили на писмения оценка най-малко много добър 4.50. Успешно положили изпита са кандидатите , получили обща средна оценка най-малко много добър 5.00.

         (2) До изпит по език се допускат само успешно положилите изпита по специалността кандидати. Успешно положили изпита за език са получилите оценка най-малко добър 4.00.

 

Чл.6(1) Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол по образец , който се представя в отдел ОНКК не по-късно от пет дни след провеждането. Резултатите се съобщават на кандидатите не по-късно от 7 дни след провеждането на изпита.

        (2) Протоколът за класиране на кандидатите , успешно положили конкурсните изпити , се прави от комисията по чл.2(1).

        (3) Председателят на комисията в седем-дневен срок след приключване на конкурса представя писмен доклад до Председателя  на СОН с комплексната оценка на всеки кандидат и прави предложение за зачисляване.

        (4) Председателят на СОН представя доклада на заседание на Съвета за одобряване. Решенията по докторантските конкурси се вземат чрез явно гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите. Одобрените кандидати се зачисляват в редовна докторантура по съответната докторска програма.

         (5) Решенията на СОН ,  с посочени в тях докторска програма и научен ръководител на докторанта (хабилитирано лице по съответната или близка до темата на дисертацията, избрано по предложение на приемащата струтура) , се предоставят на отдел ОНКК. При интердисциплинарни теми се допуска избиране на двама научни ръководители и/или научен консултант , които са от подходящи сродни и/или  взаимно допълващи се специалности.

          (6) Зачисляването на докторантите се извършва със заповед на Председателя на СОН възоснова на решението на СОН. В заповедта се посочват: формата на докторантурата; докторската програма (научна специалност); болничната структура , към която се зачислява докторантът; срока  на обучение; името и званието на научния ръководител; работната тема на дисертационния труд. Председателят прави предложение на Управителя на Болницата за сключване на договор за обучение. Договорите се сключват в рамките на 20 дни.

Чл.7(1) Редовните докторанти заплащат еднократно годишна такса в размер, определян с постановление на Министерския съвет за съответната учебна година.

         (2) За редовна платена докторантура годишната такса за срока на обучението  е  в  размер, определен със заповед на Управителя.

 

Чл.8(1). Приемът в самостоятелна форма за обучение на докторанти , разработили в основната си част дисертационен труд за присъждане на ОНС ”доктор”, се извършва без изпит през цялата година.

        (2) Кандидатът по ал.1 подава заявление до НС , към което прилага проект на дисертационен труд (проект за зачисляване).

        (3) НС одобрява разширяване на състава си с най-малко 2 външни  хабилитирани лица или „доктори” по съответната научна специалност , близка с тематиката на дисертацията, по предложение на функционалната научна секция.

         (4) Председателят на НС предлага  за утвърждаване състава по ал.(3) на Председателя на СОН.

         (5) Кандидат-докторантът представя проекта си за зачислявяне  на  външните хабилитирани лица за изготвяне на становище за дисертабилност.        

         (6) При положителна оценка на дисертационната работа на кандидата от НС , председателят му внася в СОН следните документи:

         1.Протоколът с решението на разширения НС за зачисляване с посочени: тема, научен ръководител и научна специалност по докторската програма;

         2.Проект на дисертационен труд;

         3.Две становища за дисертабилност от хабилитирани лица;

         4.CV  и копие от дипломата с приложенито към нея.

 

Чл.9.(1) СОН  на свое заседание взема решение за зачисляване на докторанта в самостоятелна докторантура , утвърждава темата на дисертацията и груповия учебен  план и одобрява индивидуалния учебен план.

         (2) Председателят на СОН, след преглед на документите в отдел ОНКК, въз основа на решението на СОН  , издава заповед за зачисляване на свободния докторант с посочване на: форма на докторантурата , докторската програма ,работната тема на дисертацията  , структурата, в която се организира обучението , срока за приключване на докторантурата и разходите по обучението и защитата.

 

Чл.10. Председателят на СОН прави предложение на Управителя на Болницата за слючване на договор с докторанта на самостоятелно обучение.

 

Чл.11(1). Обучението във всички форми на докторантура в УМБАЛ ”Софиямед” се осъществява в съответствие със ЗВО и включва следните дейности:

        1.Научно-изследователска дейност;

        2.Преподавателска дейност;

        3.Посещение и участие в курсове,семинари,лекции и др.;

        4.Колоквиуми и изпити за докторски минимум;

        5.Защита на дисертационен труд.

       (2) Разпределението по видове дейности за срока на обучението се извършва на база на утвърдени от СОН примерни групов и индивидуален учебни планове при спазване на законите и подзаконовите актове.

 

Чл.12.(1) Провеждането на организиран учебен процес с докторантите по групов учебен план е с цел запознаване с нормативната уредба за докторантурите в РБългария , разширяване и задълбочаване на теоретичната, методичната , езиковата и компютърната подготовка , необходими за разработване на дисертационни трудове на съответното научно равнище. Учебният процес се организира от отдел ОНКК и се съчетава в максимална степен с индивидуалния план за работа на докторанта.

           (2) Груповият учебен план включва до 160ч. (до 105 кредита) по задължителни дисциплини и до 110ч. (до 35 кредита) по факултативни дисциплини за подготовка по въпросите на литературната справка, методите на експерименталното и клинико-диагностично изследване , морално-етични аспекти на научното изследване , основни модели на научни  проучвания, структура и съдържание на научния труд , статистическа обработка и представяне на резултатите  , езикови въпроси на медицинския текст, чужд език , участие в лекции и научни форуми, презентации на научни съобщения.

           (3) До защита се допускат редовни и задочни  докторанти , покрили 75% от кредитите и докторанти на самостоятелна подготовка , покрили 50% от кредитите.

           (4) Груповият учебен план се изготвя от НС на СОН, приема се от СОН и се утвърждава от Председателя на Съвета.       

           (5)Финансовите планове на докторантите се предоставят за утвърждаване от Управителя на Болницата.

 

Чл.13(1). Докторантът и научния му ръководител изготвят индивидуалния учебен план за обучение и го представят за обсъждане в НС и утвърждаване от Зам. Председателя по НРНПК.

           (2) Индивидуалният учебен план определя насоката на докторантурата и се състои от обща част(за целия период на обучение) и работен план по  години  и има следното съдържание:

          1.Тема на дисертационни труд;

          2.Разпределение на всички дейности по години;

          3.Посещение на определен цикъл на лекции и упражнения,участие в курсове,семинари,конференции и др.научни изяви;

          4.Етапи и срокове за подготовка на дисертационния труд.

           (3) Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди отчисляването с право на защита. Председателят на СОН издава заповед за промяната по предложение и с решение на НС.

 

Чл.14. Докторантите полагат изпита за докторантски минимум по специалността преди отчисляването с право на защита пред комисия,                     назначена от Зам.Председателя па НРНПК. Тя е съставена от най-малко 3 хабилитирани лица и при задължителното участие на научния ръководител.

 

Чл.15(1). Докторантът се отчита пред  НС на СОН в края на всяка академична година.

          (2) Докторантът представя пред НС отчет за извършваните дейности, който съдържа научна част (докладване на получените резултати) и отчет за изпълнението на индивидуалния учебен план.

          (3) Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторанта пред НС.

          (4) Научният ръководител предлага , съвместно с докторанта, конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата академична година.

          (5) НС  взема следните решения:

           1.Приема становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на докторанта;

           2.Приема оценката за цялостната извършена дейност от докторанта;

           3.Приема предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година;

           4.Формулира препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата.

          (6) Предложенията по ал.5,т.2 и 3 се утвърждават от СОН.

          (7) Протоколът от оценката на СОН, отчета на докторанта и писменото становище на научния ръководител се представят в отдел ОНКК и се прилагат в досието на докторанта.

 

Чл.16. Правата и задълженията на докторантите се уреждат със ЗВО,ЗРАСРБ,  Правилника за приложението му, Правилника на СОН и този Регламент.

 

Чл.17. Докторантът се включва в състава и работата на структурата, в която е зачислен, ползва библиотека, компютърен център, лаборатории и кабинети при изработване на дисертацията си, участва в конференции, семинари, симпозиуми и др.

 

Чл.18. Прекъсване на докторантурата се разрешава от НС по молба на докторанта при: бременност и майчинство; продължително боледуване; специализация в чужбина; сериозни социално-битови проблеми.

 

Чл.19. Удължаване срока на докторантурата се разрешава от НС на СОН,след решение на НС на звеното по мотивирано предложение на научния ръководител.

 

Чл.20.Преминаване на докторанти от една научна организация в друга става след решение на СОН по мотивирано решение на НС .

 

Чл.21(1). Редовните докторанти участват в практическата дейност на болничната структура, с право на ползване на време за самостоятелна подготовка.

          (2) Редовните докторанти, избрани за асистенти, сключват нов договор с Болницата като докторанти на самостоятелна подготовка след решение на НС.

 

Чл.22. Докторант , който не изпълнява индивидуалния си или групов учебен план без уважителни причини , се отстранява от докторантура въз основа на доклад от научния ръководител  и с решение на НС.

 

Чл.23. Редовни докторанти , напуснали обучението си по собствено желание или отстранени от НС, връщат получените суми за стипендии. Отчислените по здравословни причини , доказани със съответните документи не връщат тези суми.

 

Чл.24(1). Докторант , който е изпълнил индивидуалния си план , покрил е необходимите кредити от груповия учебен план и е положил изпита по специалността от докторския минимум , представя завършен дисертационен труд пред НС( при необходимост разширен) за  предзащита;             

           (2) НС със съдействието на ОНКК организира провеждането на предзащитата;

           (3) След положителна предзащита , с решение на НС докторантът се отчислява с право на защита за придобиване на ОНС ”доктор”;

           (4) НС предлага разкриването на процедура за защита на ОНС ”доктор” и възлага на отдел ОНКК провеждането й;

           (5) При неуспешна предзащита , с решение на НС , докторантът се отчислява с право на защита не по-късно от 1 година, в който период трябва да направи повторна предзащита.

 

Чл.25(1). Преминалитеуспешно  предзащитадокторанти имат право да кандидатстват за придобиване на ОНС ”доктор” и представят в отдел ОНКК следните документи, посочени и в сайта на Болницата:

        1.Заявление до Председателя на СОН за допускане до официална защита

с опис на документите - завежда се с входящ намер и дата в деловодството на Болницата.

2.Дисертационен труд - в 3 екземпляра на хартиен носител и в електронен формат.

3.Автореферат - в 10 екземпляра и в електронен формат.

4.Творческа автобиография с подпис на кандидата.

5.Диплома за ОКС ”магистър” с приложение (нотариално заверени).

6.Списък на публикациите и научните трудове по темата на дисертационния труд.

7.Копия на документите от т.6 с подпис на кандидата.

8.Заповед за зачисляване в докторантура.

9.Протокол от разширен НС на звеното за отчисляване и право на защита.

10.Заповед за отчисляване с право на защита.

11.Протокол от изпит - докторантски минимум по специалността.

12.Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи.

13.Сертификат за получени кредити.

14.Други документи, свързани с хода на процедурата.

15.Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на български език.

16.Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на английски език.

17.Три диска с електронни варианти на дисертация , автореферат и карти на НАЦИД.

*Документите от т.4 до т.14 вкл. се представят в 3 екземпляра в административна папка. Всяка папка се окомплектова с 1 бр.дисертационен труд и 1 бр.автореферат.

*Документи 15 и 16 , един брой автореферат и дисертация на хартиен и електронен носител се представят в отдел ОНКК за регистрация в НАЦИД.

     (2) В срок не по-късно от 30 календарни дни  от внасянето на , НС определя научно жури и прави предложение пред Председателя на СОН за утвърждаване на състава му.

     (3) В 7-дневен срок от предложението на НС, Председателят на СОН  издава заповед, с която утвърждава състава на научното жури и определя крайния срок за провеждане на защитата.

Чл.26(1) Научното жури е в състав от 5 хабилитирани лица в съответната научна специалност по темата на дисертацията. Най-малко един от членовете е професор.Най-малко трима членове са външни за Болницата. Научният ръководител е член на журито.

         (2) Не могат да бъдат членове на научното жури лица, по отношение на които са на лице обстоятелства по §1 т.3,4,5 от ЗРАСРБ, както и лица, които имат  общи трудове с докторанта (с изключение на научния ръководител).

          (3) Заседанията на журито са публични. На първото си заседание журито избира за председател един от вътрешните на Болницата членове и определя от състава си рецензенти (това може да се осъществи и чрез съвременни средства за комуникация).

 

Чл.27(1). Членовете на журито изготвят две рецензии (едната от които задължително от външен член) и три становища. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в отдел ОНКК не по-късно от 3 месеца след датата на заповедта за назначаване на журито. Научният ръководител също дава становище с оценка за научното развитие на докторанта.

         (2) Рецензиите , становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на сайта на Болницата в срок до 1 месец преди защитата.

         (3) Председателят на СОН със заповед насрочва открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд (оповестява се в сайта на Болницата).

         (4) Провеждане на откритото заседание на журито:

          1.Задължително е присъствието на всички членове (задължителен пълен кворум);

          2.Председателят открива и ръководи заседанието;

          3.Председателят представя докторанта на журито;

          4.Докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд;

           5.Председателят представя рецензиите и становищата;

           6.Членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават въпроси и да правят изказвания;

           7.Всеки член на журито публично обявява своята оценка ; решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство;

           8.Председателят на журито обявява резултата от защитата ,  който се вписва в протокола;

           9.Заседанието се протоколира от експерт на отдел ОНКК, а протоколът се разписва от председателя на журито.

 

Чл.28(1) За успешно защитен се счита дисертационен труд , получил три или повече положителни оценки.

          (2) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от 1 година след датата на връщането, се обявява нова процедура за защита.Тя е окончателна.

 

Чл.29(1). ОНС ”доктор” се придобива от деня, в който дисертационния труд е защитен успешно.

         (2) ОНС ”доктор” се удостоверява с диплома от СОН на български език по единен образец , утвърден от МОН. При заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.

         (3) Дипломата се изпраща за регистриране в МОН.

         (4) СОН (ОНКК) изпраща периодично в НАЦИД в електронен и печатен вариант информация за защитените докторски дисертации , заедно с копие от тях и авторефератите.

 

 

 

 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

на СОН при УМБАЛ „Софиямед” ООД

 

     Членовете на научно-преподавателския състав следва да прилагат етични норми и правила за поведение, чиято  основна цел е повишаване на отговорността , качеството и професионализма в преподавателската и научно изследователска дейност .

А. Етичните норми се основават на принципите:

           1. Законност – изпълнение на служебните задължения при строго спазване на законовите документи и подзаконовите правила ;

2. Лоялност – стриктно провеждане на политиката на Болницата и на СОН в професионалната и научна дейност ;

3. Честност – предлагане и вземане на решения , предотвратяващи допускането на :

                    - конфликт на интереси – когато член на жури или свързани с него лица имат частен интерес , който може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията ;

                    - частен интерес  -  водещ до облага от материален и нематериален характер (доход, имущество, стоки, услуги, обещание/получаване на работа, привилегия или почести, академична длъжност и др.);

                     - свързани лица – съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права , съребрена линия , сватовство, лица в икономическа или политическа зависимост , пораждаща съмнения за безпристрастност:

          - плагиатство – представяне за собствени на трудове , които изцяло или частично са написани или създадени от друг , или използването на публикувани от друг научни резултати без позоваване или цитиране в процедурите при придобиване на научна степен или академична длъжност .

            4. Компетентност – съзидателно използване и прилагане на познанията и опита си и непрекъснато повишаване нивото на професионална квалификация

            5. Отговорност – следване на поведение , което не накърнява престижа на Болницата и СОН ;

6. Зачитане на личността – уважение и толерантност към обучаващите се и към колегите.

 

Б.Професионалното поведение се изразява в :

    1.Подпомагане с професионализъм и активност осъществяването на общите  цели на ръководството на Болницата и СОН ;

            2.Оказване на взаимно доверие, откритост, честност и добронамереност в представянето на проблемите и  в предлаганите решения ;

      3. Спазване на йерархията ;

      4.Отказ от изпълнение на неправомерна заповед или нареждане , засягащи лични права.

           Взаимоотношения с колеги :

5.Уважаване мнението на колегите;

6.Коректност, толерантност и готовност за оказване на съдействие;

7.Недопускане на обидни квалификации, конфликти и дискриминиране;

    8.Противодействие на корупцията ;

9. Гарантиране на сигурност и недопускане на разгласяване на факти и сведения , станали му известни при изпълнение на служебните задължения

10.Недопускане упражняване на дейности , несъвместими с професията, задълженията  и отговорностите  му на лекар , преподавател и учен.

 

                                     В. Мерки за прилагане :

     1.Кодексът да се доведе до знанието на всеки член на академичната общност ;

     2.Кодексът е задължителен за спазване от всички членове на академичната общност .


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150