EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

РЕГЛАМЕНТ за условията и реда за заемане на академичната длъжност ”доцент”

Правилник | Регламент "Доктор на науките | Регламент длъжност "Доцент"Р Е Г Л А М Е Н Т

за условията и реда за заемане на академичната длъжност”доцент”

 

Чл.1(1)Академичната длъжност „доцент” се заема след спечелване на конкурс и по избор ,  по трудов договор.

       (2)Трудовите правоотношения между Болницата и лицето , спечелило конкурса , възникват в срок до 1 месец от утвърждаване на избора и сключване на трудовия договор.

Чл.2. Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент”се разкрива с решение на Съвета по образование и наука/СОН/ , съгласувано с Управителя на Болницата.

Чл.3(1)Ръководителят на основното предлагащо структурно звено обосновава  пред Научния съвет/НС/ възможността  да осигури преподавателска и научно-изследователска натовареност за доцент , съгласно норматива за Болницата.

         (2)НС одобрява предложението по ал.1 и предлага на СОН решение за обявяване на конкурс.

         (3)СОН , съгласувано с Управетеля на Болницата взема решение/с протокол/ за обявяване на конкурс за заемане на акадамична длъжност”доцент”.

Чл.4(1)Конкурсът се обявява в „Държавен вестник” и на интернет страницата на Болницата.

          (2)Иформацията от ал.1 се изпраща от отдел”ОНКК” в НАЦИД не по-късно от 7 дни след решението на СОН.

           (3)Организацията на прием на документи , подготовката и провеждането на конкурса се извършва от НС , със съдействието на отдел”ОНКК”.

Чл.5.Кандидатите за заемане на академичната длъжност”доцент”трябва да отговарят на следните условия:

 1.Да са придобили ОНС”доктор”по същата специалност.

2.Не по-малко от две години да са били преподаватели /вкл.хонорувани/ или членове на научно-изследователски екип.

3.Да имат публикуван моногрофичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания /които не повтарят представените за придобиване на ОНС”доктор” или НС”доктор на науките”/.

4.Да отговарят на минималните национални изсквания за заемане на академичната длъжност/чл.2б ал.2 от ЗРАСРБ/.

5.Да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

Чл.6.Конкурсът по чл.4.1 се извършва на три етапа:

            1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2.Провеждане на конкурсна процедура от научно жури.

            3.Провеждане на избор на кандидатите и информиране на СОН за резултатите от него.

Чл.7.В двумесечен срок от публикуване на обявлението в Държавен вестник , кандидатите за участие в конкурса подават до Председателя на СОН заявление за допускане и прилагат 7 комплекта документи-1 оригинал и 6 копия за членовете на научното жури както следва:

                        1.европейски формат автобиография;

                        2.нотариално заверено копие на диплома за ОНС”доктор”;

                        3.нотариално заверено копие на диплома за НС”доктор на науките”/ако има такава/;

                        4.нотариално заверено копие на свидетелство за придобита специалност по съответното професионално направление;

                        5.удостоверение за стаж по специалността/копие от трудова книжка/;

                        6.удостоверение за преподавателска дейност и учебна натовареност/вкл.на хонорар/от предходните две години ;

                        7.списък на публикации в специализирани научни издания/статии , монографии , учебни помагала/;

                        8.списък на участие в публикувани учебни материали-учебници ,сборници , ръководства и др.;

                        9.участие в научни проекти/служебни бележки , договори за участие в научни екипи/;

                    10.списък на докторанти , защитили под ръковдсвото на кандидата , с копия от авторефератите им/ако има такива/;

                  11.служебна бележка за специализанти под негово ръководство/ако има такива/;

                  12.списък на цитирания–публикации /само в специализирани научни издания/;

                  13.резюмета на научните трудове след защита на докторската дисертация с рецензии и становища на членове на журито/на хартиен и електронен носител/;

                   14.списък на участия в научни форуми с копие на заглавната страница и на резюмето от книжките с резюмета на форумите/ако има такива/;

                  15.справка за изпълненито на минималните национални изисквания за заемане на длъжността /ППЗРАСРБ/.

Чл.8(1)Проверката за съответствие на представените документи се извършва от комисия по допустимост.

(2)Комисията по ал.1 се състои от Председателя на НС , ръководителя на първичното предлагащо звено , хабилитиран преподавател по професионалното направление и юрист/със съвещателен глас/ и се подпомага от техническо лице. Председателят на СОН предлага състав на комисията на Управителя на Болницата за одобряване и издаване на заповед.

            (3)Заявленията , заедно с необходимите документи  се завеждат в специален регистър по реда на постъпването им и за всяко се издава документ , съдържащ името на подателя и датата на подаване.

            (4)В 7 дневен срок след изтичане на двумесечния срок от публикуване на обявата за конкурс в Държавен вестник , комисията разглежда документите и съставя протокол за допускането на кандидатите до участие в конкурса , подписан от всички членове.Председателят на комисията представя протокола на научното жури в 14 дневен срок след определянето му.

Чл.9(1)До участие в конкурса се допускат кандидатите , отговарящи на законовите изисквания , вкл.минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност”доцент”.

          (2)Минималните национални изисквания съгласно чл.2б ал.2 на ЗРАСРБ включват:

             1.Наукометрични показатели , отразяващи научните резултати;

  2.Показатели , отразяващи измерими академични резултати в преподавателската дейност;

         (3)Показателите за минималните национални изисквания са определени с Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и се изразяват в минимален брой     точки , които кандидатите получават в съответствие с индивидуалните си резултати по тези показатели.

Чл.10.Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено от Председателя на комисията за допустимост.За недопуснатите кандидати в уведомителните писма се посочват и мотивите за недопускане.

Чл.11.Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” представят в СОН следните документи:

1.Диплома за придобита ОНС”доктор” /копие нотариално заверено/.

2.Документ за защитена НС „доктор на науките” /копие нотариално заверено/.

3.Служебна бележка  за преподавателска дейност/вкл.на хонорар/ в последните най-малко 2 години.

4.Справка за изпълнението на минималните национални изисквания/попълнен образец от ППЗРАСРБ/ и доказателствени материали по нея.

5.Копие на монографичен труд или списък на равностойни публикации/неповтарящи тези от защитата за ОНД”доктор” и за НС”доктор на науките/ в специализирани научни издания .

Чл.12(1)Конкурсът се провежда от седемчленно научно жури.Най-малко трима от членовете са външни за Болницата и най-малко трима са професори.

           (2)По предложение на първичното структурно звено и след утвърждаване от НС и СОН , Управителят на Болницата издава заповед за състава на научното жури и техническия сътрудник. На своето първо заседание научното жури избира един от членовете си за председател.

            (3)За изготвяне на рецензии научното жури избира от състава си двама рецензенти.Останалите членове на журито изготвят становища.Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата.

            (4)Членовете на научното жури представят в първичното структурно звено рецензиите и становищата си в срок от два месеца от определянето им в състава на журито.

            (5)На кандидатите се предоставя възможност да се запознаят с бележките от рецензиите и становищата на журито.

            (6)Ако при оценяването на минималните национални изисквания член на журито установи или получи писмен сигнал за плагиатство/неанонимен и мотивиран/ , журито дава възможност на кандидата да предостави свое становище.Научното жури се произнася с решение , което е прието с обикновено мнозинство не по-късно от изтичането на едномесечния срок за провеждане на заключителното заседание.

Чл.13(1)В срок до един месец , но не по-малко от две седмици преди заключителното заседание на научното жури , на интернет страницата на Болницата се публикуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на научните им трудове /от документите по чл.7 на този Регламент/ , както и решението от ал.4 на предходния член/ако има такова/.

           (2)В началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по избрана от тях тема/съответстваща на обявения конкурс/ и отговарят на бележките , посочени в рецензиите и становищата.

            (3)Конкурсът се провежда в срок до 6 месеца от публикуването му в Държавен вестник.

Чл.14(1)Научното жури оценява кандидатите според изпълнението на условията по чл.53 и в съответствие с резултатите от справката по чл.54ал.1 от ППЗРАСРБ , класира ги с явно гласуване и ги предлага за избор от НС.Предложението за избор се изготвя от Председателя на журито , подписва се от всички членове и се предава на НС в 7 –дневен срок.

            (2)При повече от един кандидат , журито прави класиране по резултат , с мотивирано предложение за избор.

            (3)При равни условия по ал.1 научното жури взема предвид и общата оценка , получена от оценяването на някои допълнителни показатели като:

                        1.учебна дейност:

                        -нововъведения в методите на преподаване;

                        -съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски проекти

                        2.научноизследователска дейност:

                        -членство в авторитетна професионална организация в съответната научна област;

Чл.15(1)НС взема решение за избора на „доцент”по направеното предложение не по-късно от един месец след получаването му.

            (2)Изборът се провежда с явно гласуване и мнозинство повече от половината присъстващи при спазен кворум.

            (3)В 7-дневен срок от проведения избор НС уведомява СОН за избраните кандидати.СОН взема решение/с протокол/ и прави мотивирано предложение до Управителя на Болницата за утвърждаване на избора и за сключване на трудов договор.

            (4)Управителят на Болницата сключва трудовия договор в едномесечен срок от утвърждаването на избора.

Чл.16(1)В 14-дневен срок след утвърждаването на избора техническият сътрудник на научното жури уведомява писмено явилите се кандидати за резултата.

            (2)Председателят на НС със съдействието на отдел”ОНКК” изпраща в НАЦИД информация за избраните на академична длъжност”доцент”лица в срок от 14 дни след сключването на трудовия договор и следните документи за всяка процедура:

                        1.Придружително писмо , съдържащо информация за трите имена на лицето и заетата от него длъжност.Писмото се подава чрез оторизираното от Болницата лице за контакт с НАЦИД.

                        2.Копие от протокола с решението на СОН за утвърждаване на избора на НС от проведения конкурс.

                        3.Попълнени по образец информационни карти за заетата академична длъжност.Същата информация се предоставя по електронен път от Председателя на НС на отдел”ОНКК”.

Чл.17.Избраният и подписал трудов договор с Управителя на Болницата доцент изнася публична академична лекция пред членовете на Съвета по образование и наука.


Тестове за COVID-19 - БЛОК1

+3592 465 0000

Запиши час за COVID-19

през Superdoc.bg

Тестове за Covid -19 - Люлин

+3592 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150